top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Fiscus berekent kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed
Wat is de huidige situatie? Buitenlandse onroerende goederen werden belast op de werkelijke huurwaarde terwijl het Belgisch vastgoed, in principe, belast wordt op basis van het kadastraal inkomen. Dat is een fictief inkomen dat overeenstemt met de huurwaarde in 1975 en dus per definitie lager


Wat verandert er? Buitenlandse onroerende goederen krijgen voortaan ook een kadastraal inkomen. De wijze waarop het belastbaar onroerend inkomen voor buitenlandse onroerende goederen wordt vastgesteld, verandert dus.


Hoe wordt dat kadastraal inkomen vastgesteld? Men vertrekt van de actuele verkoopwaarde en past daarop een correctiefactor toe. Dat resultaat vermenigvuldigt men met 5,3% (dat is een constante waarde, dat de verhouding weergeeft tussen de verkoopwaarde en de huurwaarde). De correctiefactor verschilt naargelang het jaar waarin men de aankoop heeft gedaan. Die wordt jaarlijks vastgesteld door de FOD Financiën.


Aangifteverplichting van de belastingplichtige


De belastingplichtige moet zelf aangifte doen van het feit dat ze een buitenlands onroerend goed hebben verworven binnen de 4 maanden en hij deelt ook de verkoopwaarde mee aan de fiscus. Het is de fiscus die dan het KI berekent op basis van de medegedeelde gegevens.


Wie reeds in het bezit is van een OG in het buitenland, wordt uitgenodigd door de fiscus om de gegevens mede te delen. Om de medewerking van de burger te verzekeren worden administratieve boetes opgelegd


Belang Buitenlands KI is van belang voor de bepaling van de in België verschuldigde belasting met progressievoorbehoud, want het buitenlands onroerend goed wordt in principe belast in het land waar het gelegen is, krachtens een dubbelbelastingverdrag. Het uiteindelijke voordeel zal dus niet zo hoog zijn.


Gevolgen Bij de berekening van het belastbaar inkomen van in het buitenland gelegen (gebouwde en ongebouwde) onroerende goederen zal het KI dus de basis zijn. - wanneer bij verhuurde buitenlandse gebouwde onroerende goederen een kostenforfait van 40% wordt in aftrek gebracht, wordt dit voortaan ook beperkt in functie van de hoogte van KI. Deze zijn belastbaar op de werkelijke huurprijs en huurvoordelen, - er geldt ook een minimum belastbaar inkomen op basis van het KI wanneer dergelijke goederen belastbaar zijn op de huur en huurvoordelen - de huurherkwalificatie kan ook van toepassing zijn op de bedrijfsleider die huur ontvangt van zijn vennootschap voor dergelijke onroerende goederen - proportionele vermindering van het KI kan ook hier gelden

Als de huur wordt geherkwalificeerd in een bedrijfsleidersbezoldiging, wordt de heffingsbevoegdheid over die bezoldiging toegewezen aan de Staat waar het onroerend goed gelegen is. Bij de vaststelling van het belastbaar onroerend inkomen zullen de binnenlandse en buitenlandse belastingen niet meer kunnen worden afgetrokken. Het KI stemt overeen met het gemiddelde jaarlijks netto-inkomen. Een kostenaftrek kan ook niet meer want bij de vaststelling van het KI is al rekening gehouden met een kostenforfait van 10% (ongebouwde) of 40% (gebouwde).


Op wie is deze nieuwe regeling van toepassing? - Op de rijksinwoners met onroerende goederen in het buitenland. - Op niet-inwoners die in de loop van het jaar rijksinwoner worden en onroerende goederen hebben in het buitenland. - Op rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.


Wanneer treedt de regeling in werking ?

De wet heeft uitwerking vanaf 1/01/2021. In de personenbelasting is de nieuwe regeling van toepassing vanaf AJ2021. Dit geldt ook voor RPB.

De wijzigingen m.b.t. het KI treden retroactief in werking van 1/01/2021: zo kan men voor het volledige jaar over een KI beschikken.


91 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page