top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Bevestiging dat coronavergoedingen niet belastbaar zijn!

Bijgewerkt op: 11 jan. 2021


Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, werden niet enkel door de

federale overheid, maar ook door regionale en lokale overheden diverse

vergoedingen toegekend. Onder bepaalde voorwaarden zijn die vrijgesteld

van belastingen. In een circulaire van 21.10.2020 heeft de fiscus deze

vrijstelling toegelicht.


Welke vergoedingen zijn vrijgesteld?

Principe.. Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, hebben de gewesten, gemeenschappen,

provincies en gemeenten allerlei vergoedingen toegekend in het kader van steunmaatregelen. De federale minister van Financiën heeft in april al laten weten dat het niet de bedoeling was om deze steunmaatregelen te belasten. De vrijstelling is opgenomen in een wet van 29.05.2020

(BS 11.06.2020) en de fiscus heeft er een circulaire over uitgebracht (circ. nr. 2020/C/130 van 21.10.2020) .


Welke voorwaarden? De vrijstelling is afhankelijk van drie voorwaarden. Ten eerste mag het niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten.

Ten tweede moet in de regeling op grond waarvan de vergoeding verleend wordt,

uitdrukkelijk bepaald zijn dat ze dient om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Ten derde moet de vergoeding betaald of toegekend zijn tussen 15.03.2020 en 31.12.2020.


Voorbeelden.. De circulaire vermeldt als voorbeelden ten eerste de gewestelijke inkomenscompensatievergoedingen voor de sluiting van de handelszaak (Vlaamse premies van € 4.000, € 2.000 en € 160, Brusselse premie van € 4.000 en Waalse premies van € 5.000 en € 2.500). Een tweede voorbeeld is de forfaitaire vergoeding van € 202,68 van het Vlaams gewest tot

dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming en waterverbruik voor de eerste

maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis. Als derde voorbeeld geeft de circulaire de vergoedingen die alle drie de gemeenschappen aan organisatoren van kinderopvang en aangesloten onthaalouders hebben toegekend als compensatie voor de afwezigheidsdagen van kinderen.


Tip. Het gaat maar om voorbeelden, er zijn ook nog andere premies die aan de voorwaarden

voldoen en dus vrijgesteld zijn.

Voor wie? De vrijstelling geldt zowel voor natuurlijke personen als vennootschappen. De wijze

waarop de vrijstelling gerealiseerd wordt is echter verschillend.


Hoe vrijgesteld?

Natuurlijke personen.. De vrijgestelde vergoedingen die u als natuurlijk persoon zelf ontvangen

heeft, hoeft u niet in uw boekhouding of uw aangifte op te nemen. Ze zullen echter toch vermeld worden op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet. De overheden die de vergoedingen toekennen zullen de nodige informatie daarvoor aan de FOD Financiën bezorgen.


Let op!! Op die manier wil de fiscus ervoor zorgen dat bij de toekenning van inkomensafhankelijke voordelen gemakkelijker met die vrijgestelde vergoedingen rekening gehouden kan worden.


Vennootschappen.. Heeft uw vennootschap vrijgestelde regionale of lokale coronavergoedingen ontvangen, dan moeten die als opbrengsten geboekt worden. De vrijstelling gebeurt in de aangifte door een zgn. verhoging van de begintoestand van de reserves in de aangifte, zoals ook het geval is voor andere vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen, bv. tewerkstellingspremies of subsidies in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling (art. 193bis-ter WIB 92) .

98 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page